Kosten & Vergoeding

Psychologiepraktijk Olij bepaalt haar tarieven niet zelf, zij hanteert de tarieven welke door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Het zogenaamde NZA-tarief. Daarnaast wordt een niet-verschijnen/ no-show tarief gehanteerd. Zie hiervoor onderaan deze pagina.

De kosten van diagnostiek en behandeling vallen onder de vergoedingen uit het basis-pakket. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van bij welke verzekeraar u een verzekering heeft, wat voor polis u heeft (een ‘luxe’ polis of juist een ‘budget-polis’) en of u vrije keuze van behandelaar heeft (100% resititutie-polis). Ook is een enkele diagnose uitgesloten van vergoeding (NZA-richtlijn).  Psychologiepraktijk Olij is maximaal transparant over de gehanteerde tarieven. U mag altijd vragen stellen.  Wel geldt dat u altijd zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van de facturen en het nagaan van uw verzekeringsrechten.

Lees uw polisvoorwaarden goed. Onder andere om na te gaan hoeveel consulten u vergoed krijgt. Zo legt bijvoorbeeld ONVZ de grens bij 33 consulten.

Helaas geven verzekeraars vaak onvoldoende of niet-transparante informatie over de vergoeding. De meeste verwarring ontstaat doordat verzekeraars een door henzelf bepaald tarief hanteren wat ten onrechte ‘markt-conform’ wordt genoemd en wat lager ligt dan het NZA-tarief. Als u nagaat welk deel van de factuur u zelf moet betalen (los van uw wettelijk bepaalde ‘eigen risico’), let dan op of het NZA-tarief of het door de verzekeraar zelf bepaalde tarief wordt gehanteerd. Vooral als u geen restitutiepolis heeft of als u een budgetverzekering heeft, vergoeden zorgverzekeraars vaak niet de gehele factuur. De praktijk betreurt de onoverzichtelijkheid maar dit ligt buiten onze macht.

De praktijk levert zorg van een goede kwaliteit en probeert bureaucratie en administratie te minimaliseren. Niet alle zorgverzekeraars werken hieraan mee. Daarom heeft de praktijk met sommige zorgverzekeraars wel een samenwerking (contract) en met sommige niet.

De praktijk heeft geen samenwerking (contract) met de bepaalde zorgverzekeraars omdat deze niet voldoen aan de kwaliteitseisen welke de praktijk stelt aan o.a. beperking onnodige administratieve lasten, limieten aan het aantal cliënten of aantal diagnoses dat per jaar mag worden behandeld. Ook blijken sommige verzekeraars onbetrouwbaar in het nakomen van betalingsverplichtingen. Elk jaar wordt de mogelijkheid van samenwerking opnieuw bekeken. Indien u een zorgverzekering heeft van een ándere verzekering dan ondergenoemde partijen, dan krijgt ú de factuur (na afloop van uw behandeling) digitaal toegestuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling aan de praktijk. U kunt de factuur natuurlijk wel indienen bij uw zorgverzekeraar. Echter, het kan het zijn dat een deel van de factuur (waaronder uw eigen risico) niet wordt vergoed. Mail (!) daarom vooraf met uw verzekering met de vraag:

Ik overweeg een behandeling in de Generalistische Basis-GGZ. Hoeveel procent van de factuur (welke is gebaseerd op de NZA-tarieven) krijgt ik vergoed en welk deel moet ik zelf betalen (los van ijn eigen risisco).’. Valkuil: de verzekeraar gaat veelal uit van hun eigen tarief, dat lager ligt dan dat van de NZA!

De meeste verwarring ontstaat doordat verzekeraars een door henzelf bepaald tarief hanteren wat ten onrechte ‘markt-conform’ wordt genoemd en wat lager ligt dan het NZA-tarief.

Het Zorgprestatiemodel (ZPM): Voor informatie over het zorgprestatiemodel verwijst de praktijk graag naar de LVVP, de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Zij hebben de uitleg hier helder verwoord. Ook heeft de overheid een folder voor cliënten.

Tarieven 2023: Conform de richtlijnen aangaande transparantie in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) wordt hier een schatting gegeven van de NZA-tarieven voor een GZ-psycholoog of overige medewerker. Dit is samengesteld uit de zogenaamde directe tijd (face-to-face, telefoon, e-mail, beeldbel) en een opslag voor indirecte tijd (o.a. administratie). Voor elke beroepsgroep geldt een ander tarief. En er wordt gerekend met tijdseenheden tussen 5 en 120 minuten. Voor alleen de GZ-psycholoog zijn er al 24 verschillende combinaties mogelijk. Om toch een idee te geven is hier een tabel met een overzicht. NB: De prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de desbetreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Contracten in 2023 (!) zal Psychologiepraktijk Olij een samenwerking (contract) hebben met Menzis en haar partners AnderZorg, HEMA en Vinkvink. Daarnaast met DSW en haar partners InTwente en Stad Holland. Heeft u in 2023 uw basisverzekering bij een van deze zorgverzekeraars, dan wordt de factuur (maandelijks) aan hen verstuurd en verrekent uw zorgverzekeraar met u uw eventueel openstaand eigen risico. Heeft u een zorgverzekering bij een van de andere zorgverzekeraars, dan ontvangt u van Psychologiepraktijk Olij (maandelijks) een factuur. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van uw (type) polis en de hoogte van uw eigen risico.

Kosten van een niet nagekomen afspraak: We gaan ervan uit dat u altijd een goede reden heeft voor annulering van een afspraak. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt op basis van de reden van de annulering (b.v. ziekte). Als we een no-show kunnen voorkomen door te bellen of beeldbellen (met Signal) dan doen we dat natuurlijk. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij ziekte uw behandelproces voortzetten. U kunt een afspraak tot 48 uur (van werkdagen) van te voren kosteloos annuleren via een SMS of Signal-app bericht aan het secretariaat (geen Whats App!). Zo kunt u ook buiten kantoortijden annuleren en u heeft zo ook een bewijs van uw annulering. Annuleert u een afspraak binnen 48 uur (van werkdagen) dan wordt 60 euro in rekening gebracht. De grens van 48 uur wordt nauwkeurig gehanteerd (47 ½ valt binnen 48 uur). De factuur voor het annuleren van afspraken wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Uiteraard ontvangen we uw annulering het liefst zo vlug als mogelijk zodat andere cliënten deze tijd weer kunnen gebruiken. Incidenteel wordt de factuur door cliënten als onredelijk beschouwd. Het is goed om te weten dat de tijd (vaak al weken van te voren) wordt gereserveerd en anderen deze plek dan ook geweigerd wordt. De niet nagekomen afspraak kost de praktijk geld (+/- 120E per uur). Als u annuleert vóór 48 uur (van werkdagen) dan neemt de praktijk deze kosten voor zijn rekening. Als u binnen 48 uur (van werkdagen) annuleert wordt de helft van dit bedrag aan u doorberekend. Dit lijkt ons een ‘menselijke maat’.

Als we een no-show (factuur) kunnen voorkomen door te bellen of beeldbellen (met Signal), dan doen we dat natuurlijk. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij ziekte uw behandelproces voortzetten.

Niet nakomen van betalingsverplichtingen: Het is vanzelfsprekend dat de praktijk transparant is over de (te verwachten) kosten. U weet dan vooraf wat de behandeling kost en u kunt er op anticiperen. Heeft u desondanks problemen met betalen? Laat dat ons dan zo snel mogelijk weten. Dan proberen we in overleg een oplossing te vinden. Het principe is dat u het hele bedrag betaalt. Indien u niet (geheel) betaalt, krijgt u van ons een herinnering en wordt u  ‘in gebreke gesteld’. Betaalt u nog niet dan volgt er een incassoprocedure via een incassobureau. Dat is voor niemand leuk.

Betalingsvoorwaarden: De Algemene Betalingsvoorwaarden vindt u hier.

Politiek en GGZ: Met het oog op transparantie rondom kosten en contractering hier een document met het standpunt van de LVVP (één van onze beroepsverenigingen) ten aanzien van (on)gecontracteerd werken en de rol van zorgverzekeraars hierin. Het schetst een beeld van de politieke context van de huidige vrijgevestigde GGZ en de keuzes die momenteel gemaakt worden door beleidsmakers. Let op: het is politiek dus relevant maar ook niet-enerverend, helaas.