Kosten & Vergoeding

De kosten van diagnostiek en behandeling vallen onder de vergoedingen uit het basis-pakket. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van bij welke verzekeraar u een verzekering heeft, hoe ‘goed’ of ‘slecht’ u zich verzekerd heeft en of u vrije keuze van behandelaar heeft (resititutie-polis). Ook is een enkele diagnose uitgesloten van vergoeding (NZA-richtlijn).  De praktijk is maximaal transparant over de gehanteerde tarieven. U mag altijd vragen stellen.  Wel geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor het nagaan van uw verzekeringsrechten.

De praktijk heeft geen samenwerking (contract) met de bepaalde zorgverzekeraars omdat deze niet voldoen aan de kwaliteitseisen welke de praktijk stelt aan o.a. beperking onnodige administratieve lasten, limieten aan het aantal cliënten of aantal diagnoses dat per jaar mag worden behandeld. Ook blijken sommige verzekeraars onbetrouwbaar in het nakomen van betalingsverplichtingen. Elk jaar wordt de mogelijkheid van samenwerking opnieuw bekeken. Indien u een zorgverzekering heeft van een ándere verzekering dan ondergenoemde partijen, dan krijgt ú de factuur (na afloop van uw behandeling) digitaal toegestuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling aan de praktijk. U kunt de factuur natuurlijk wel indienen bij uw zorgverzekeraar. Echter, het kan het zijn dat een deel van de factuur (naast uw eigen risico) niet wordt vergoed. Mail (!) daarom vooraf met uw verzekering en informeer naar ‘hoeveel procent van de factuur (los van uw eigen risico) u vergoed krijgt c.q. zelf moet betalen.’. Daarbij kunt u vermelden dat uw behandeling valt onder de Generalistische Basis-GGZ en dat de NZA-tarieven worden gehanteerd (zie hieronder).

De praktijk levert zorg van een goede kwaliteit en probeert bureaucratie en administratie te minimaliseren. Niet alle zorgverzekeraars werken hieraan mee. Daarom heeft de praktijk met sommige zorgverzekeraars wel een samenwerking en met sommige niet.

De praktijk bepaalt haar tarieven niet zelf, zij hanteert de tarieven welke door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Het zogenaamde NZA-tarief. Helaas geven verzekeraars, vaak onvoldoende of niet-transparante informatie. De meeste verwarring ontstaat doordat verzekeraars een door henzelf bepaald tarief hanteren wat ten onrechte ‘markt-conform’ wordt genoemd en wat lager ligt dan het NZA-tarief. Als u nagaat welk deel van de factuur u zelf moet betalen (los van uw wettelijk bepaalde ‘eigen risico’), let dan op of het NZA-tarief of het door de verzekeraar zelf bepaalde tarief wordt gehanteerd. Vooral als u geen restitutiepolis heeft of als u een budgetverzekering heeft, vergoeden zorgverzekeraars vaak niet de gehele factuur. De praktijk betreurt de onoverzichtelijkheid maar dit ligt buiten onze macht.

NB: de beroepsvereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten laat het volgende weten aangaande de vergoeding van zorgkosten, wat zeer relevant is voor huidige en toekomstige klanten:

LVVP: dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel gaat door, maar zéér onwenselijk
Zoals het zorgprestatiemodel nu ontworpen is, betaalt een patiënt die tijdens de behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt, twee keer het eigen risico (2x 380 euro = 760 euro): één keer in het startjaar en een keer in het daarop volgende jaar waarin de therapie nog doorloopt. Dit is niet alleen het geval bij de overgang van de oude bekostiging in 2021 naar de nieuwe bekostiging in 2022; het is een structurele verandering. De oorzaak is dat bij de nieuwe bekostiging niet meer gewerkt wordt met één langer lopende prestatie (product of dbc), maar met losse prestaties in de vorm van consulten. Stel dat een patiënt met de behandeling start in september en deze patiënt gaat in mei het jaar erop uit behandeling; dan betaalt hij in de huidige situatie één keer het eigen risico, in de nieuwe situatie zou dat twee keer zijn.
De LVVP vindt dit zeer onwenselijk. Met name in de generalistische basis-ggz (o.a. Psychologiepraktijk Olij) betekent dit feitelijk dat de patiënt de behandeling vrijwel geheel zelf betaalt door het eigen risico twee keer te betalen. Vooral voor patiënten met een kleine beurs wordt de zorg zo onbetaalbaar. Zij zullen zich terecht afvragen waarom ze überhaupt verzekerd zijn, als ze de zorg toch niet vergoed krijgen. Ook kan het betekenen dat patiënten zorg gaan uitstellen. Geen enkele patiënt zal nog in november of december willen starten met therapie; iedereen wacht tot het weer januari is. In het kader van de wachtlijstproblematiek is dit zeer onwenselijk.

De meeste verwarring ontstaat doordat verzekeraars een door henzelf bepaald tarief hanteren wat ten onrechte ‘markt-conform’ wordt genoemd en wat lager ligt dan het NZA-tarief.

Vergoedingen 2021 (!): De praktijk heeft in 2021 een samenwerking (contract) met DSW en haar partners Stad Holland Zorgverzekeraar en In Twente. Indien u verzekerd bent bij een van deze partijen, en de intakedatum viel in 2021 dan gaat onze factuur na afloop van de behandeling naar uw verzekeraar en deze verrekent met u, uw eigen risico. NB: ten opzichte van 2020 zijn dus de contracten vervallen met: ASR, De Amersfoortse, Ditzo en Aevitae).

Tarieven 2021 (!):  Conform de richtlijnen aangaande transparantie in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) volgen hier de prijzen van psychologische zorg binnen Psychologiepraktijk Olij. De prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de desbetreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. De praktijk hanteert de volgende maximumtarieven voor de generalistische basis ggz welke door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor 2021 zijn vastgesteld. Bedenk bij het bekijken van de tarieven dat vooraf en achteraf administratietijd wordt gemaakt (o.a intake voorbereiden, behandelplan, brief aan de huisarts na afloop).

PrestatieMaximumtarief
Kort          (+/- 3 gesprekken)                                          (code 180001)€  522,13
Middel      (+/- 6 gesprekken)                                          (code 180002)€  885,01
Intensief    (+/- 10 gesprekken)                                  (code 180003)€ 1434,96
Chronisch  (10 gesprekken, over een jaar)                 (code 180004)€ 1.380,49
OVP niet-basispakketzorg Consult                                 (code 198300)€ 114,41
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts,verzekeringsarts of (via de cliënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)€   88,97

Vergoedingen 2020 (!): De praktijk heeft in 2020 een samenwerking (contract) hebben met DSW en haar partners Stad Holland Zorgverzekeraar, In Twente, ASR, De Amersfoortse, Ditzo en Aevitae . Indien u verzekerd bent bij een van deze partijen, dan gaat onze factuur (zie onderstaand overzicht) na afloop van de behandeling naar uw verzekeraar en deze verrekent met u, uw eigen risico.

Tarieven 2020 (!):  Conform de richtlijnen aangaande transparantie in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) volgen hier de prijzen van psychologische zorg binnen Psychologiepraktijk Olij. De prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de desbetreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. De praktijk hanteert de volgende maximumtarieven voor de generalistische basis ggz welke door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor 2020 zijn vastgesteld.

PrestatieMaximumtarief
Kort          (+/- 3 gesprekken)                                          (code 180001)€  503,47
Middel      (+/- 6 gesprekken)                                         (code 180002)€  853,38
Intensief    (+/- 10 gesprekken)                                      (code 180003)€ 1.383,65
Chronisch                                                                          (code 180004)                                          (+/- 10 gesprekken, verdeeld over een jaar)€ 1.330,98
OVP niet-basispakketzorg Consult                                (code 198300)€ 110,27
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts,verzekeringsarts of (via de cliënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)€   89,65

Kosten van een niet nagekomen afspraak: We gaan ervan uit dat u altijd een goede reden heeft voor annulering van een afspraak. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt op basis van de reden van de annulering (b.v. ziekte). U kunt een afspraak tot 48 uur (van werkdagen) van te voren kosteloos annuleren via een SMS aan het secretariaat (geen Whats App!). Zo kunt u ook buiten kantoortijden annuleren en u heeft zo ook een bewijs van uw annulering. Annuleert u een afspraak binnen 48 uur (van werkdagen) dan wordt 50 euro in rekening gebracht. De grens van 48 uur wordt nauwkeurig gehanteerd (47 ½ valt binnen 48 uur). De factuur voor het annuleren van afspraken wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Uiteraard ontvangen we uw annulering het liefst zo vlug als mogelijk zodat andere cliënten deze tijd weer kunnen gebruiken. Incidenteel wordt de factuur door cliënten als onredelijk beschouwd. Het is goed om te weten dat de tijd (vaak al weken van te voren) wordt gereserveerd en anderen deze plek dan ook geweigerd wordt. De niet nagekomen afspraak kost de praktijk geld (+/- 110,27E per uur). Als u annuleert vóór 48 uur (van werkdagen) dan neemt de praktijk deze kosten voor zijn rekening. Als u binnen 48 uur (van werkdagen) annuleert wordt minder dan de helft van dit bedrag aan u doorberekend. Dit lijkt ons een ‘menselijke maat’.

Niet nakomen van betalingsverplichtingen: Het is vanzelfsprekend dat de praktijk transparant is over de (te verwachten) kosten. U weet dan vooraf wat de behandeling kost en u kunt er op anticiperen. Heeft u desondanks problemen met betalen? Laat dat ons dan zo snel mogelijk weten. Dan proberen we in overleg een oplossing te vinden. Het principe is dat u het hele bedrag betaalt. Indien u niet (geheel) betaalt, krijgt u van ons een herinnering en wordt u  ‘in gebreke gesteld’. Betaalt u nog niet dan volgt er een incassoprocedure via een incassobureau. Dat is voor niemand leuk.

Vergoeding tweede traject binnen één jaar: Binnen de praktijk komt het geregeld voor dat er meerdere klachten/ diagnoses na elkaar blijken te bestaan. Bijvoorbeeld als een trauma verwerkt is kunnen de klachten die ook door een depressie kunnen worden verklaard verbleken. Maar soms is dat niet het geval en rest er nog een klacht/ diagnose. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is dan opnieuw een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts toets tenslotte op doelmatigheid van de zorg. Echter sommige verzekeraars vergoeden niet een tweede traject in een zelfde kalender jaar. Daarom wordt aangeraden om de volgende vraag per mail/ schriftelijk aan uw verzekeraar te stellen:

Geachte heer/ mevrouw, Thans ben ik onder behandeling bij Rob Olij, GZ-psycholoog van Psychologiepraktijk Olij, Joseph Ledelstraat 112, te Den Haag (zie www.psychologiepraktijkolij.nl / BIG-register nr: 89046683625). Mijn psycholoog en ik hebben samen vastgesteld dat er nu de eerste diagnose behandeld is er nog een andere diagnose van toepassing blijkt te zijn. Graag zouden wij ook dit probleem samen oplossen. Het is ons echter niet duidelijk of een tweede traject binnen hetzelfde kalender jaar door mijn verzekering wordt vergoed. Moet er wellicht een wachttijd tussen de twee behandelingen worden aangehouden? Zo ja, hoeveel dagen? Uiteraard wordt / is de huisarts gevraagd om akkoord middels een verwijsbrief. Psychologiepraktijk Olij heeft geen contract met u en hanteert de tarieven welke door de NZA zijn vastgesteld. Ook is er sprake van een geldig Kwaliteitsstatuut en heeft zowel de praktijk als de GZ-psycholoog zelf een AGB-code. Kunt u ook aangeven welk percentage van het NZA-tarief door u wordt vergoed.